آموزش C# قسمت پنجم | انواع عملگر ها

آموزش کامپیوتر ، سی شارپ ،
3558 بازدید
آموزش C# قسمت پنجم | انواع عملگر ها
آموزش استفاده از انواع عملگر ها در سی شارپ مثل افزایشی و کاهشی ، انتساب ، مقایسه ای و منطقی

 در آموزش شماره یک سی شارپ عملگر های محاسباتی و اولویت بندی آن ها را را توضیح دادم. اما در این آموزش قصد دارم به توضیح بیشتر عملگر ها بپردازم.

عملگر های افزایشی وکاهشی

عملگر های ++ و -- عملگر های یکتایی هستند یعنی با یک عملوند کار می کنند. این عملگر ها برای افزایش یا کاهش متغیر به اندازه یک واحد استفاده می شود. اگر ++ و -- قبل از متغیر باشد آن ها را عملگر های افزایشی یا کاهشی پیشوندی می گویند. اگر ++ و -- بعد متغیر باشد آن ها را عملگر های افزایشی یا کاهشی پسوندی می گویند.

<<<code>>>

++x;     x=x+1;

     x++;     x=x+1;

--x;      x=x-1;

     x--;       x=x-1;

<<</code>>>

نکته: ابتدا مقدار متغیر a به مقدار یک عدد افزایش یافته و سپس در متغیر x ذخیره می شود.

<<<code>>>

int x=++a;

<<</code>>>

نکته: ابتدا مقدار متغیر a در متغیر x ذخیره می شود و سپس مقدار متغیر a به مقدار یک واحد افزایش پیدا میکند.

<<<code>>>

int x=a++;

<<</code>>>

عملگر های انتساب

عبارت است از: =% و =/  و  =*  و =-  و   =+  .

<<<code>>>

x +=4;        //x=x+4;

     a*=2;       //a=a*2;

     x+=4;      //x=x+4;

 y*=a+b;     //y=y*(a+b);

<<</code>>>

تمرین) برسی کنید برنامه روبرو چه عملی را انجام می دهد:

<<<code>>>

int a=20,b=50;

a=a+b;

b=a-b;

a=a-b;

<<</code>>>

عملگر های مقایسه ای

c#

مثال ها)

<<<code>>>

Console.WriteLine(10==20);       //false

Console.WriteLine(10>=20);      //false

Console.WriteLine(10<=20);     //true

Console.WriteLine('A'=='B'-1);     //true

Console.WriteLine(65 == 'B'-1);     //true

Console.WriteLine('A'==65);      //true

<<</code>>>

عملگر های منطقی ( ^ , || , && , !)

1- !(نقیض): ارزش عملوند را بر عکس میکند.

2- ^(یا انحصاری): اگر ارزش عملوند ها مخالف باشد نتیجه این عملگر true خواهد باشد.

3- &&(و): تنها در صورتی که هر دو عملوند true باشند نتیجه این عملگر نیز true خواهد بود . در غیر این صورتfalse است.

4- ||(یا): اگر حداقل یکی عملوند ها true باشند نتیجه این عملگر نیز true خواهد بود.

در آموزش بعدی به عملگر های بیتی می پردازیم.

رمز تمام فایل های فشرده
رمز فایل فشرده است.