مرجع رویداد های موس ، صفحه کلید و کلیپ بورد جاوا اسکریپت

آموزش وب ، javascript ، مرجع ،
1302 بازدید
مرجع رویداد های موس ، صفحه کلید و کلیپ بورد جاوا اسکریپت
رویداد های مربوط به صفحه کلید ، موس و کلیپ بورد در جاوا اسکریپت با توضیحات

رویداد های فرم (form) در جاوا اسکریپت

برای آشنایی با رویداد ها (events) در جاوا اسکریپت این مطلب را بخوانید.

علامت نشان دهنده ی صفت هایی است که در اچ تی ام ال پنج اضافه شده اند.

 

رویداد های صفحه کلید (keyboard):

صفت

مقدار

توضیحات

onkeydown

script

هنگامی اجرا می شود که کاربر کلیدی را می فشارد

onkeypress

script

هنگامی که کاربر دکمه ای را می زند

onkeyup

script

هنگامی که کاربر کلیدی را رها می کند

 

 رویداد های موس (mouse):

صفت

مقدار

توضیحات

onclick

script

هنگامی اجرا می شود که کاربر روی شی کلیک کند

ondblclick

script

هنگامی اجرا می شود که کاربر روی شی دوبار کلیک کند

ondrag

script

هنگامی اجرا می شود که یک شی کشیده می شود (دراگ می شود)

ondragend

script

اسکریپت در پایان کشیدن شی اجرا می شود

ondragenter

script

اسکریپت هنگامی اجرا می شود که شیئی به داخل شی مشخص ما کشیده می شود

ondragleave

script

اسکریپت هنگامی اجرا می شود که شیئی به خارج از شی مشخص ما کشیده می شود

ondragover

script

اسکریپت باید هنگامی اجرا شود که یک شی به داخل شی معتبر دیگری کشیده می شود

ondragstart

script

اسکریپت باید در ابتدای شروع عمل کشیدن (دراگ) اجرا شود

ondrop

script

اسکریپت باید موقعی اجرا شود که بعد از کشیدن شی رها می شود

onmousedown

script

هنگامی اجرا می شود که کلیک موس بر روی یکی از اشیا صفحه فشرده می شود

onmousemove

script

هنگامی اجرا می شود که نشانگر موس روی یک شی حرکت کند

onmouseout

script

هنگامی که نشانگر موس از روی شی خارج می شود

onmouseover

script

هنگامی که نشانگر موس روی شی وارد می شود

onmouseup

script

هنگامی که کلیک موس بر روی یک شی رها می شود

onmousewheel

script

هنگامی که چرخ وسط موس بر روی یکی از اشیا صفحه به حرکت در می آید

onscroll

script

هنگامی که اسکرول صفحه به حرکت در می آید

onwheel

script

هنگامی که چرخ وسط موس بر روی یکی از اشیا صفحه به حرکت در می آید

 

 

 رویداد های کلیپ بورد (clipboard):

صفت

مقدار

توضیحات

oncopy

script

هنگامی که عمل کپی (رونوشت برداری) در محتوای یک شی انجام می شود

oncut

script

هنگامی که عمل کات (بریدن) در محتوای یک شی اتفاق می افتد

onpaste

script

هنگامی که کاربر محتوایی را در داخل یک شی پیست می کند (می چسباند)

 

رمز تمام فایل های فشرده
رمز فایل فشرده است.