کد شما ايجاد شد X

ستاره باران صفحه با نمايش پيام هنگام ورود - با انواع حالت ها (کدساز)

رنگ پس زمينه ي پيام:
تعداد گل هايي که از بالا به طرف پايين ريخته مي شوند:
Xتوجه داشته باشيد که اگر عدد زيادي معلوم کنيد ممکن است بعضي از کامپيوتر ها قادر به نمايش آن نباشند. پس عددي متوسط انتخاب کنيد. بهترين عدد 75 است که به صورت پيشفرض قرار داده شده است ، اما شما مي توانيد اگر خواستيد آن را تغيير دهيد.
متن پيام:
ويژگي هاي متن:

نوع فونت:


رنگ متن:

اندازه ي متن:

يک سري حالت هاي متن:
اين کد را بايد بعد از و قبل از قالب خود قرار دهيد: