کد شما ايجاد شد X

کد ايجاد تصوير يا متن در گوشه هاي صفحه (کدساز)

تصوير يا متن:
ويژگي هاي تصوير:
Xاگر نمي خواهيد که لينکي بر روي عکس شما وجود داشته باشد اينجا را خالي بگذاريد.
مشخص کردن مکان قرارگيري:
کد شما که بايد طبق آموزش آن را در صفحه ي سايت خود قرار دهيد:
dfjtfhthftkkhh