کد شما ايجاد شد X

ابزار پخش موسیقی و صدا در وبلاگ و سایت

کدساز این ابزار به طور کامل توسط سایت www.toolstheme.ir طراحی شده است.
ظاهر پخش کننده ی موسقی:


آدرس فایل صوتی:
Xبرای وارد کردن چند فایل آدرس آن ها را با @ از هم جدا کنید.
صدای اولیه ی پخش:
Xحداقل صدا صفر و حداکثر آن صد است. (مقدار به درصد است)
حالت های پخش:

کد شما که بايد طبق آموزش آن را در صفحه ي سايت خود قرار دهيد:
نمونه ای از کد شما: