کد شما ايجاد شد X

ابزار تصاویر تصادفی طبیعت با اندازه ی دلخواه

تصاویر تصادفی به گونه ای هستند که در هر با بارگذاری صفحه ، یکی از تصاویر نمایش داده می شود. مجموعه ای از بهترین تصاویر طبیعت برای این ابزار توسط ما ایجاد شده است و لازم نیست شما تصاویر را وارد کنید.
اندازه ی تصاویر:

اگر مقداری را خالی بگذارید به صورت خودکار اندازه ی اصلی تصویر استفاده می شود. (همه ی تصاویر هم اندازه نیستند ، پس بهتر است مقداری انتخاب کنید.)

طول:
Xاین مقدار ، حداکثر ندارد اما بهتر است بیشتر از 700 انتخاب نکنید.
عرض:
خمیدگی گوشه های تصویر:
کیفیت تصاویر:
Xاین گزینه هر چه به 100 نزدیکتر باشد کیفیت عکس بیشتر است و در نتیجه سرعت بارگزاری آن پایین تر.
کد شما که بايد طبق آموزش آن را در صفحه ي سايت خود قرار دهيد:
نمونه ای از کد: